គ្រប់ប្រភេទ

Iphone6s=189$ទើបមកដល់ថ្មី, Iphone6s Plus=190$, Samsung Galaxy Note5=160$, Samsung Galaxy S6=145$

ការពិពណ៌នា

ID: 3

View: 474

Date: 08-Jan-2018 21:33


ឈ្មោះ Kaknika Lora
ទូរស័ព្ទ 098 890 988 99
អ៊ីមែល admin@gmail.com
វេបសាយ www.admin.com.kh
អាសយដ្ឋាន No 23 , St 223 Sangkat Beung Tompun Khan Meanchey , Phnom Penh 11